Ułatwienia dostępu

Katedra Zarządzania Międzynarodowego

O Katedrze

O Katedrze

Katedra ZARZĄDZANIA MIĘDZYNARODOWEGO 

Katedra Zarządzania Międzynarodowego funkcjonuje od roku 1996. Na początku Katedra składała się z Zakładu Logistyki, Zakładu Analiz Strategicznych oraz Zakładu Zarządzania Personelem. W 2000 roku Zakład Zarządzania Personelem przekształcił się w Katedrę Zarządzania Personelem, a w 2005 Zakład Analiz Strategicznych przekształcił się w Katedrę Analiz Strategicznych.

Katedra Zarządzania Międzynarodowego prowadzi badania naukowe oraz działalność dydaktyczną w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami międzynarodowymi, zarządzania ryzykiem w wielofunkcyjnym wymiarze korporacji międzynarodowej, sztucznej inteligencji, logistyki międzynarodowej zarówno tej w mikro skali dla przedsiębiorstw jak i w wymiarze strategicznym przedsiębiorstw oraz łańcucha dostaw w skali międzynarodowej. W szczególności działalność naukowo-badawcza prowadzona przez pracowników Katedry obejmuje następujące dziedziny: problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej i światowej przestrzeni zarzadzania organizacjami organizacjami, procesy destabilizacyjne a transformacja, globalne zmiany zarządzania przedsiębiorstwami, systemami logistycznymi przedsiębiorstw w ujęciu transportu spedycji i  zielonej logistyki  oraz zarzadzanie łańcuchami dostaw, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych.

Z kolei działalność dydaktyczna prowadzona przez pracowników Katedry obejmuje następujące obszary naukowe: Podstawy organizacji i zarządzania, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie przedsiębiorstwami międzynarodowymi, Marketing w przedsiębiorstwach międzynarodowych, Lobbing strategiczny, Zarządzanie strategiczne, Metody i techniki zarządzania, Współczesne metody zarządzania, Wpływ zmian klimatu na gospodarkę globalną,  Współczesne systemy gospodarczo – polityczne,  Zarządzanie projektami innowacyjnymi, Zarządzanie zespołami wielokulturowymi, CSR i ekonomia społeczna, Ekonomia międzynarodowa, Etykieta w biznesie międzynarodowym, Fuzje i przejęcia, Globalne Centra Biznesu, Seminaria międzynarodowe – nowoczesne metody zarządzania.

Katedra ma na celu przygotowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania problemów, pracy w zespole, łączenia i wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin nauki, dostrzegania w zmieniającym się otoczeniu zjawisk o charakterze ponadnarodowym tak w aspekcie potencjalnego rozwoju, jak i potencjalnych ograniczeń. Zajęcia realizowane są również z praktykami i z wykładowcami z zagranicy.  Aby zwiększyć konkurencyjność naszych studentów na rynku pracy proponujemy studia dwujęzyczne, tzn. obok intensywnej nauki i doskonalenia języka obcego, niektóre z przedmiotów są prowadzone w języku angielskim (Global sustainable development, Strategic Management). W ramach przedmiotu Seminarium międzynarodowe ze studentami pracują Visiting Professors przyjeżdżający do naszego uniwersytetu w ramach programu Erasmus. Seminaria te są intensywnymi blokami zajęciowymi, prowadzonymi w sposób projektowy i mającymi nauczyć studentów rozwiązywania kompleksowych problemów biznesowych. Tym samym studenci nie tylko nabywają wiedzę dotyczącą współczesnych wyzwań globalnych, ale również rozwijają swoje kompetencje językowe.

Pod patronatem Katedry znajdują się kierunki: Logistyka międzynarodowa (studia I stopnia), Zarządzanie międzynarodowe (studia II stopnia), Logistyka (studia II stopnia, 3 -semestralne, jako kontynuacja kierunku na I stopniu – Logistyka Międzynarodowa).

Obecnie w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego pracuje 18 nauczycieli akademickich i jeden pracownik administracyjny.

Przy Katedrze działają dwa Koła Naukowe:  

 – Koło Naukowe Logistyki „CARGO”

– studenckie Stowarzyszenie Ad Meritum