Ułatwienia dostępu

Instytut Zarządzania

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów

 1. Pojęcie i rodzaje cyklów życia projektu.
 2. Definiowanie projektu i związana z tym dokumentacja.
 3. Organizacja zespołów projektowych.
 4. Zarządzanie relacjami z interesariuszami projektu.
 5. Jakość projektu i jego rezultatów.
 6. Kaskadowe metodyki zarządzania projektami.
 7. Zwinne metodyki zarządzania projektami.
 8. Istota harmonogramowania w projektach.
 9. Analiza zasobów i budżetowanie w projektach.
 10. Ograniczenia i przeszkody przedsiębiorczości korporacyjnej.
 11. Rola menedżerów w kształtowaniu przedsiębiorczości korporacyjnej oraz cechy sprawnego przywództwa korporacyjnego.
 12. Zalecenia w zakresie kształtowania kultury organizacyjnej zorientowanej na przedsiębiorczość korporacyjną (przedsiębiorczej kultury korporacyjnej).
 13. Podstawowe założenia i komponenty koncepcji przedsiębiorczości korporacyjnej.
 14. Modele przedsiębiorczości korporacyjnej R.C. Wolcotta i M.J. Lippitza.
 15. Platforma produktu – pojęcie, właściwości, zastosowania i korzyści dla rozwoju nowych produktów.
 16. Proces projektowania nowego produktu (PNP) – etapy i znaczenie procesu.
 17. Istota luki/przepaści w cyklu życia adaptacji innowacyjnych produktów przez konsumentów. Kategorie konsumentów różniących się reakcją na innowacje produktowe.
 18. Funkcje użytkowe i funkcje generowane produktów.
 19. Rodzaje produktów innowacyjnych wprowadzanych na rynki przez przedsiębiorstwa.
 20. Komercjalizacja bezpośrednia i pośrednia oraz transfer wiedzy i  technologii – istota i przykłady.
 21. Obszary badań naukowych: badania podstawowe, badania stosowane, badania przemysłowe oraz prace rozwojowe.
 22. Etapy procesu komercjalizacji.
 23. Podstawowe sposoby/metody komercjalizacji.
 24. Charakterystyka praw autorskich twórcy: prawa niemajątkowe (osobiste) i prawa majątkowe.
 25. Bariery i ograniczenia we współpracy między nauką a biznesem – sposoby minimalizacji i eliminacji.
 26. Podobieństwa i różnice pomiędzy pracą pracownika badawczego a pracą przedsiębiorcy.
 27. Rola uczelni w komercjalizacji wyników badań naukowych – przykłady wdrożeń w Polsce i za granicą.
 28. Innowacje strukturalne w handlu detalicznym.
 29. Innowacje marketingowe w handlu detalicznym.
 30. Wykorzystanie nowych technologii w relacjach pomiędzy bankiem a klientem.
 1. Instrumenty systemowego wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce.
 2. Ocena innowacyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem poziomu gotowości technologicznej (TRL).
 3. Pomoc publiczna i pomoc de minimis w finansowaniu innowacji.
 4. Horyzont Europa 2021-2027 jako instrument wsparcia innowacji.
 5. Determinanty finansowania działalności innowacyjnej ze źródeł publicznych.
 6. Proces tworzenia innowacji społecznych.
 7. Możliwości finansowania innowacji społecznych.
 8. Znaczenie innowacji społecznych dla optymalizowania jakości życia.
 9. Innowacje społeczne jako metoda przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
 10. Funkcje innowacji społecznych w miejscu pracy.
 11. Modele intensyfikacji innowacji społecznych.
 12. Różnice między wąskim a szerokim podejściem do definiowania pojęcia innowacji w teorii ekonomii.
 13. Podażowe i popytowe źródła innowacji.
 14. Modele procesu innowacji – liniowy i nieliniowy.
 15. Różnice między zamkniętym a otwartym modelem innowacji.
 16. Znaczenie innowacji w gospodarce w ujęciu ekonomii J. Schumpetera.
 17. Porównanie ośrodków innowacji oraz ośrodków przedsiębiorczości.
 18. Różnice między parkami technologicznymi a centrami transferu technologii.
 19. Porównanie funduszy pożyczkowych oraz funduszy poręczeń kredytowych.
 20. Ocena znaczenia ośrodków innowacji i przedsiębiorczości we wspieraniu innowacyjności przedsiębiorstw.
 21. Profil osobowościowy przedsiębiorcy oraz jego cechy pożądane i niepożądane.
 22. Różnice pomiędzy spółkami typu spin-off i spin-out – przykłady.
 23. Rola i znaczenie uczelni we wspieraniu przedsiębiorczości akademickiej.
 24. Przedsiębiorczość i innowacyjność jako podstawowe determinanty osiągania sukcesu.
 25. Instytucje otoczenia i wspierania przedsiębiorczości i biznesu – przykłady z Polski i UEK.
 26. Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw a zawodność rynku.
 27. Uzasadnienie dla badań ankietowych przedsiębiorstw w Metodologii Oslo w miejsce badania losów innowacji
 28. Kryterium wyodrębnienia gałęzi przemysłu wysokiego poziomu technologii (high-tech).
 29. Włączenie technologii do zasobów kapitału a uchylenie założenia o malejącej krańcowej produktywności kapitału.
 30. Podstawowe typy innowacji wg podręcznika Oslo o zasadach gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji.
 1. Czynniki determinujące rozwiązania strukturalne współczesnych organizacji
 2. Przedmiot usprawnień w doskonaleniu struktury organizacyjnej
 3. Zadania badawcze diagnozy struktury organizacyjnej
 4. Czynniki globalizacji produkcji
 5. Kontekst zmiany paradygmatu produkcji (masowej, oszczędnej oraz elastycznej)
 6. Reengineering w zarządzaniu procesem produkcyjnym – istota, cele, zadania, korzyści
 7. Podstawowe koncepcje stylów kierowania
 8. Funkcje zarządzania – ujęcie H. Fayola i współczesne
 9. Wizja, misja, strategia oraz poziomy strategii
 10. Czynniki determinujące kształt zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
 11. Metody selekcji kandydatów do pracy – rodzaje, charakterystyka
 12. Błędy w ocenianiu pracowników
 13. Pojęcie i istota inżynierii procesów informacyjnych
 14. Metody racjonalizacji procesów informacyjnych
 15. Doskonalenie procesu technologicznego – etapy, zakres
 16. Zasady projektowania stanowiska pracy
 17. Problemy organizacji w nurcie inżynierskim
 18. Typologia problemów organizacji
 19. Rozwiązywanie problemów organizacji – podejście diagnostyczne i prognostyczne
 20. Typologia metod rozwiązywania problemów organizacji
 21. Zarządzanie projektami – aspekt funkcjonalny, instytucjonalny, instrumentalny
 22. Metodyka zarządzania projektami – definicja, metodyki klasyczne, metodyki adaptacyjne
 23. Funkcje audytu wewnętrznego
 24. Model systemu audytu wewnętrznego
 25. Metodyka audytu wewnętrznego – etapy, charakterystyka
 26. Zasady doboru metod w audycie wewnętrznym
 27. Cechy przedsiębiorstwa schyłkowego
 28. Otoczenie, zasoby i wartości w kontekście strategii rozwoju organizacji
 29. Strategie defensywne w kontekście zarządzania rozwojem organizacji
 30. Problemy zarządzania rozwojem organizacji w obszarze zarządzania normatywnego
 1. Audyt logistyczny – definicja, generacje, różnice między generacjami
 2. Audyt logistyczny w procesach magazynowania, produkcji oraz łańcucha dostaw
 3. Gospodarka w obiegu zamkniętym – istota, wpływ na proces produkcji
 4. Wpływ organizacji na otoczenie – formy i sposób pomiaru
 5. Globalizacja procesów logistycznych – pojęcie, istota
 6. Zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw
 7. Strategie logistyczne wobec dostawców – rodzaje, różnice
 8. Automacja jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
 9. Organizacje turkusowe – istota, uwarunkowania funkcjonowania
 10. Wpływ systemu zarządzania jakością na doskonalenie procesów logistycznych
 11. Rola metod i narzędzi jakości w doskonaleniu działań logistycznych
 12. Zarządzanie projektami – podejście tradycyjne i zwinne
 13. Czas, koszt i jakość w zarządzaniu projektami
 14. Nowoczesne technologie w procesie magazynowania
 15. Sposoby rozmieszczania zapasów w magazynie
 16. Fazy procesu magazynowania
 17. Ewolucja procesów logistycznych od lat 20 XX wieku do współczesności
 18. Rozwój łańcuchów dostaw jako element kreowania przewagi konkurencyjnej
 19. Wpływ nowoczesnych technologii na sprawność procesów logistycznych
 20. DMAIC w logistyce
 21. Metody prognozowania w logistyce
 22. Rodzaje transportu
 23. Rodzaje infrastruktury transportu
 24. Rodzaje dokumentów transportowych i spedycyjnych w gałęziach transportu
 25. Klasyfikacja towarów w obrocie gospodarczym – rola, przykłady
 26. Certyfikacja – znaczenie dla producentów towarów i dla konsumentów
 27. Kryptograficzne metody zabezpieczenia danych
 28. Relacyjne bazy danych – definicja, pojęcie relacji, język SQL
 29. Opakowania jako element łańcucha dostaw – aspekt techniczny, ekonomiczny, ekologiczny
 30. Opakowania zwrotne wielokrotnego użytku – charakterystyka, europejski system obrotu zwrotnymi pojemnikami
 1. Ilościowe a jakościowe badania marketingowe
 2. Badania ankietowe a wywiady kwestionariuszowe – rodzaje i zastosowania
 3. Rodzaje pytań kwestionariuszowych
 4. Typy skal wykorzystywanych w badaniach marketingowych
 5. Rodzaje prób badawczych
 6. Rola i znaczenie konsumenta w różnych modelach gospodarki rynkowej
 7. Istota i proces zachowań konsumenta na rynku
 8. Znaczenie mikroekonomicznych teorii w rozpoznanie zachowań konsumentów na rynku
 9. Wkład koncepcji dochodowych w rozpoznanie postępowania konsumentów na rynku
 10. Uwarunkowania zachowań konsumenta na rynku
 11. Cechy usług i ich konsekwencje dla marketingu
 12. Pojęcie jakości usług i charakterystyka wybranego modelu jakości usług
 13. Marketingowa struktura usługi jako produktu
 14. Rola i wkład klienta w proces usługowy
 15. Znaczenie personelu w przedsiębiorstwach usługowych – przesłanki i konsekwencje
 16. Modele komunikacji rynkowej offline i online
 17. Instrumenty zintegrowanego systemu komunikacji rynkowej
 18. Reklama w promocji-mix – funkcje, rodzaje i charakterystyka
 19. Komunikacja interepersonalna – istota i znaczenie w systemie komunikacji marketingowej
 20. Etapy modelowego programu promocji.
 21. Pojęcie, przesłanki rozwoju i znaczenie marketingu.
 22. Istota i znaczenie segmentacji rynku dla przedsiębiorstwa i konsumenta.
 23. Wpływ cyklu życia produktu na decyzje rynkowe przedsiębiorstwa.
 24. Cena jako instrument marketingu.
 25. Funkcje i struktura systemu  dystrybucji
 26. Fazy i charakterystyka procesu zarządzania marketingiem.
 27. Analiza marketingowej sytuacji przedsiębiorstwa – istota, obszary i główne problemy
 28. Planowanie marketingu – funkcje planów marketingowych, strategie oddziaływania na nabywców i strategie konkurencji.
 29. Organizacja marketingu – kryteria podziału zadań i odpowiedzialności w sferze marketingu, rozwiązania organizacji służb marketingowych, oraz uwarunkowania wyboru.
 30. Kontrola działalności marketingowej – funkcje i rodzaje kontroli, proces strategicznej i operacyjnej kontroli marketingowej.
 1. Kontrola w procesie zarządzania marketingiem
 2. Cechy użytecznej kontroli i audytu marketingu
 3. Audyt marketingu jako strategiczne narzędzie kontroli
 4. Strategie marketingowe jako punkt odniesienia dla audytu marketingu
 5. Elementy struktury audytu marketingu ich wpływ na zróżnicowanie systemu kontroli działań rynkowych  przedsiębiorstwa
 6. Pojęcie i charakterystyka marketingu społecznego
 7. Społeczna odpowiedzialność biznesu a koncepcje marketingu
 8. Etapy wdrażania marketingu społecznego
 9. Marketing ekologiczny jako przejaw marketingu społecznego – istota, przesłanki, cele
 10. Kampanie społeczne – istota, rodzaje, przesłanki realizacji
 11. Ewolucja narzędzi marketingu – koncepcje 4P, 5P, 7P i 4C.
 12. Główny nurt  jako etap rozwoju marketingu – przesłanki wyodrębnienia  się nowych koncepcji marketingu
 13. Znaczenie orientacji marketingowej w tworzeniu wartości dla klienta
 14. Badania pozytywistyczne i interpretacyjne jako źródła pozyskiwania wiedzy o klientach i kształtowania przyszłej wartości
 15. Selekcja klientów w strategii marketingu relacji – prawo Pareto, reguła ABC
 16. Przesłanki i motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw
 17. Strategie wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne
 18. Strategie standaryzacji i adaptacji narzędzi marketingu na rynku międzynarodowym – specyfika narzędzi marketing-mix
 19. Kultura narodowa w kształtowaniu narzędzi marketingu na rynkach zagranicznych
 20. Strategie obecności przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych
 21. Teoretyczne podstawy komunikacji marketingowej – modele i ich charakterystyka w środowisku offline i online
 22. Koncepcja zintegrowanej komunikacji marketingowej – płaszczyzny i wymiary integracji
 23. Przesłanki i uwarunkowania rozwoju komunikacji online – narzędzia i ich właściwości
 24. Strategiczne rozstrzygnięcia w reklamie: pomiędzy kreatywnością a efektywnością.
 25. Kształtowanie kampanii komunikacji marketingowej
 26. Zasady budowy modeli marketingowych
 27. Charakterystyka modeli opisowych, predykcyjnych i eksplanacyjnych (jeden rodzaj do wyboru)
 28. Modelowanie cyklu życia produktu – modele dyfuzji
 29. Analiza conjoint i modele logitowe w badaniach preferencji konsumentów
 30. Metody badania percepcji marek produktów (mapy percepcji lub preferencji)
 1. The elements of marketing-mix in extended version for services (7Ps)
 2. The process of customers segmentation and its implementation in business practice
 3. Components of consumer behaviours
 4. Possibilities and restriction of observation method in consumer behaviour studies
 5. Characteristics and classification of controlling
 6. The challenges of contemporary organizational behaviour
 7. The essence of organizational behaviour
 8. Main types of innovations in organization
 9. Most important factors influencing the innovativeness of modern enterprises
 10. Operations management and its functions
 11. Differences between goods vs. services
 12. Types of activities related to logistics
 13. The essence of inventory and types of inventories
 14. The achievements of major schools of management thought
 15. Functions of management
 16. Financial accounting vs. managerial accounting
 17. Classification of assets in accounting
 18. The consequentialist approach and the deontological approach to the decision-making process in business ethics
 19. Characteristics of behavioral ethics
 20. The understanding of enterprise system success across the four stage system lifecycle
 21. Success factors for enterprise system implementation depending on project type
 22. Customer Relationship Management (CRM)
 23. Hypothesis tests for two population means – applications in marketing and to problems occurring in SMEs
 24. The concept of organization development (OD)
 25. The characteristics of Small Business Act (SBA)
 26. Criteria for belonging to the SME sector in the European Union
 27. Main factors of e-commerce development
 28. Business models in retail trade
 29. The concept and econometric approaches to estimation of basic risk measures
 30. Present econometric approaches to backtesting basic risk measures
 1. Fields of macroeconomic policy in modern economies
 2. Major macroeconomic indicators
 3. Types of explanations in socio-economic research
 4. Characteristics of research designs
 5. Managers intercultural competence in a multinational company
 6. Cultural backgrounds in internal communication within a multinational company
 7. The impact of temporal orientation on international business
 8. The concept of Intellectual Capital
 9. Classification of methods measuring the Intellectual Capital
 10. Advantages and disadvantages of internal recruitment
 11. The process of personnel recruitment
 12. Resource-based view of the organization
 13. Environmental Model of Competitive Advantage
 14. Correspondence analysis as one of the statistical methods of multivariate data analysis
 15. Cluster analysis as one of the data mining methods
 16. The concept of Activity-Based Costing
 17. Calculation and interpretation of break-even points (BEP)
 18. The role of dynamic capabilities in strategic management
 19. The sources of sustainable competitive advantages of a marketplaces
 20. The process of strategy formulation
 21. The concept of systems thinking
 22. The concept of process approach
 23. Dimensions of organizational structures and examples of typical structures
 24. Waterfall and agile approaches to project management
 25. Risk management in projects
 26. Schedule management in projects
 27. The concepts of risk measurement
 28. Learning organization and knowledge management
 29. Working capital management
 30. Financial risk measures (Value at Risk, Expected Shortfall)
 1. Psychospołeczne czynniki skutecznego zarządzania zakłóceniami motywacji pracowniczej
 2. Nielinearne podejście do zarządzania w warunkach niepewności i zmiany
 3. Uwarunkowania kształtowania odporności managera na stres w sytuacji zarządzania
 4. Innowacje jako kluczowy proces biznesowy
 5. Popytowa i podażowa teoria innowacji
 6. Wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw
 7. Źródła okazji do innowacji wg Druckera
 8. Przedsiębiorczość korporacyjna jako źródło innowacji
 9. Biznesplan – cele, struktura
 10. Typy produktów konsumpcyjnych
 11. Segmenty klientów indywidualnych
 12. Sposoby definiowania rynku w biznesplanie
 13. Strategie konkurencji dla wybranej branży – przykład, ocena skuteczności
 14. Rozwój a wzrost organizacji – istota, różnice
 15. Luka rozwojowa – istota, sposoby identyfikowania
 16. Istota rozwoju systemów działania w turbulentnym otoczeniu w kontekście procesów: selekcji, kompensacji i zmiany
 17. Zachowania organizacji przyczyniające się do jej upadku wg modelu I. Adizesa
 18. Zewnętrzne formy rozwoju organizacji wg modelu K. Bleichera
 19. Istota systemowego (holistycznego) postrzegania otaczającej nas rzeczywistości
 20. Wykorzystywanie założeń ogólnej teorii systemów w nauce o organizacji i zarządzaniu
 21. Zjawisko synergii w systemowym postrzeganiu zarządzania organizacją
 22. System zarządzania – istota, elementy
 23. System zarządzania wiedzą jako jeden z podsystemów zarządzania organizacją
 24. Inwestycje w kapitał ludzki na poziomie makroekonomicznym
 25. Kosztowe metody szacowania wartości kapitału ludzkiego – charakterystyka, wady, zalety
 26. Kapitałem ludzki a kapitał rzeczowy – charakterystyka, różnice
 27. Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej – model VRIO
 28. Model oceny kosztów i korzyści z inwestycji w edukację
 29. Badania naukowe – istota, zasadnicze przypadki, w których są podejmowane
 30. Podstawowe rodzaje badań naukowych – kryteria podziału, charakterystyka
 1. Elementy składowe hotelu – istota, funkcje, znaczenie dla obsługi gości
 2. Cechy charakterystyczne usługi hotelarskiej
 3. Usługi dodatkowe w hotelach
 4. Interesariusze w projekcie jako czynnik jego sukcesu
 5. Obszary zarządzania projektami oraz kluczowe procesy w ramach poszczególnych obszarów
 6. Wpływ nowoczesnych technologii na popyt na międzynarodowych rynkach turystycznych
 7. Najważniejsze rynki (w ujęciu krajowym i zagranicznym) w turystyce międzynarodowej z punktu widzenia emisji i recepcji ruchu turystycznego
 8. Silne i słabe strony wybranego zagranicznego rynku turystycznego
 9. Proces podejmowania decyzji na rynku turystycznym i jego etapy
 10. Zachowania konsumentów na rynku turystycznym – pojęcie i determinanty
 11. Współczesne trendy w zachowaniach konsumentów na rynku turystycznym
 12. Sposoby podróżowania i środki transportu a rozwój turystyki od starożytności do czasów współczesnych
 13. Góry jako obszar uprawiania turystyki i rekreacji (początki zainteresowania, formy turystyki i ich ewolucja, przykłady)
 14. Pojęcie czasu wolnego i główne formy jego spędzania
 15. Istota i najważniejsze cele treningu zdrowotnego
 16. Formy rekreacji i jej rola w życiu współczesnego człowieka
 17. Determinanty, sposób powstawania i mierniki popytu turystycznego
 18. Cechy, determinanty, klasyfikacje i mierniki podaży turystycznej
 19. Ekonomiczne konsekwencje rozwoju turystyki w skali krajowej i zagranicznej
 20. Znaczenie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego dla rozwoju turystyki w Polsce
 21. Walory kształtujące atrakcyjność krajoznawczą wybranego regionu turystycznego w Polsce
 22. Czynniki kształtujące atrakcyjność turystyczną wybranego regionu świata
 23. Zróżnicowanie głównych regionów turystycznych Europy
 24. Geograficzne uwarunkowania różnicujące atrakcyjność turystyczną dwóch wybranych regionów świata
 25. Profesjonalni pośrednicy i agenci turystyczni – różnice, przykłady działalności na rynku turystycznym, kwestie odpowiedzialności wobec klienta
 26. Czarter i allotment jako formy zawierania umów o świadczenie usług turystycznych – podobieństwa, różnice, ryzyko biznesowe
 27. Sześć kroków programowania komercyjnej imprezy turystycznej
 28. Charakterystyka zjawiska ruchu turystycznego oraz determinanty jego rozwoju po II wojnie światowej
 29. Rola pilota i przewodnika turystycznego w obsłudze turystów
 30. Klasyczne i nowoczesne metody monitorowania ruchu turystycznego
 1. Wpływ wymiarów kultury na komunikację pomiędzy partnerami wywodzącymi się z odmiennych kulturowo środowisk (na przykładzie wybranej koncepcji wymiarów kulturowych)
 2. Wybrane techniki asertywne możliwe do wykorzystania w kontakcie z trudnym klientem
 3. Podstawy standardu komunikacyjnego w ramach rozmowy telefonicznej
 4. Przestrzeń turystyczna – pojęcie, podziały, charakterystyka wybranej klasyfikacji
 5. Zagospodarowanie turystyczne i jego główne elementy
 6. Proces planowania turystycznego w zarządzaniu regionem turystycznym z uwzględnieniem wszystkich grup interesariuszy
 7. Zasady organizacji wypraw górskich w zależności od typu gór (np. Gorce, Tatry, Alpy)
 8. Założenia (organizacyjne, formalne, kondycyjne) związane z uprawianiem wybranej formy turystyki kwalifikowanej
 9. Certyfikaty w turystyce kwalifikowanej – idea, uzasadnienie, sposoby funkcjonowania
 10. Wybrane metody analizy strategicznej – istota, zalety i ograniczenia
 11. Turystyka jako zjawisko kulturowe
 12. Muzea jako atrakcje turystyczne
 13. Znaczenie dziedzictwa kulturowego dla atrakcyjności turystycznej miast na przykładzie Krakowa
 14. Zasady sprawnego funkcjonowania szlaków kulturowych (na wybranych przykładach)
 15. Koncepcja sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie (Health-Related Fitness)
 16. Przesłanki, kryteria i zastosowanie segmentacji rynku turystycznego
 17. Zakres, struktura i cechy szczególne produktu turystycznego
 18. Cena jako instrument kompozycji marketingowej w turystyce
 19. Specyfika dystrybucji produktu turystycznego
 20. Negatywne skutki przyrodnicze rozwoju turystyki i możliwości ich ograniczania
 21. Istota zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
 22. Globalne systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 23. Rodzaje materiałów źródłowych analizy finansowej przedsiębiorstwa turystycznego
 24. Główne założenia dotyczące jakości usług przedsiębiorstwa turystycznego
 25. Destynacje turystyczne – istota, rodzaje, grupy interesariuszy działających w miejscach recepcji i potencjalne konflikty wynikające z ich różnorodnych potrzeb
 26. DMO – istota, rodzaje organizacji i funkcje, jakie pełnią w destynacjach turystycznych
 27. Zjawisko overtourismu i gentryfikacji – istota, konsekwencje i sposoby przeciwdziałania
 28. Czynniki wzrostu zapotrzebowania na usługi transportowe w turystyce
 29. Charakterystyka drogowych znaków turystycznych (E22)
 30. Funkcje ceny w odniesieniu do usług transportowych
 1. Cele przedsiębiorstwa jako kierunkowy wyznacznik zarządzania.
 2. Pojęcie i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie.
 3. Rachunkowość jako system ewidencyjno – informacyjny i jego funkcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 4. Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania
 5. Struktury organizacyjne
 6. Zarządzanie procesowe
 7. Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu
 8. Pojęcie i kryteria oceny sprawności działania
 9. Systemy wczesnego ostrzegania i zarządzanie kryzysowe
 10. Zarządzanie ryzykiem
 11. Podejścia i metody badawcze w organizowaniu
 12. Przegląd metod i technik organizatorskich
 13. Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi
 14. Specyfika pracy kierowniczej
 15. Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym
 16. Ergonomiczne uwarunkowania procesów pracy
 17. Zarządzanie operacyjne
 18. Zarządzanie jakością
 19. Zarządzanie projektami
 20. Organizacja systemów zarządzania wiedzą
 21. Wspomaganie informatyczne zarządzania
 22. Zarządzanie informacjami i komunikacją
 23. Rozwój i zarządzanie zmianami
 24. Organizacja ucząca się
 25. Zarządzanie w warunkach globalizacji
 26. Nadzór korporacyjny
 27. Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania
 28. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
 29. Nowe kierunki w rozwoju nauk o zarządzaniu
 30. Pojęcie i podstawowe zasady marketingu
 1. Istota wielokulturowości i interakcji międzykulturowych. Procesy socjalizacji, enkulturacji, kulturalizacji i akulturacji.
 2. Wpływ odmienności kulturowej na procesy komunikacji międzyludzkiej.
 3. Charakterystyka polskiej kultury narodowej na bazie wyników badania z użyciem metodologii G. Hofstede.
 4. Miejsce analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, jej cele, rodzaje i źródła wykorzystywanych informacji.
 5. Sposób prowadzenia analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz rodzaje i dobór metod do jej etapów.
 6. Współzależności głównych obszarów analizy wskaźnikowej, ich wewnętrzna struktura oraz zakres i sposób dokonywanego pomiaru.
 7. Konstrukcja symptomu i syndromu diagnostycznego oraz koniunkcja diagnostyki ekonomicznej z analizą i oceną.
 8. Rozwój koncepcji strategii i podejście do jej formułowania w ujęciu głównych nurtów (szkół) zarządzania strategicznego.
 9. Istota i rodzaje metod scenariuszowych i ich znaczenie w analizie strategicznej.
 10. Analiza konkurencji w ujęciu M. Portera.
 11. Analiza interesariuszy i jej znaczenie w zarządzaniu strategicznym.
 12. Cele i zadania zarządzania procesowego w organizacji.
 13. Różnice między funkcjonalnym i procesowym podejściem do projektowania organizacji.
 14. Koncepcje zarządzania powiązane z podejściem procesowym.
 15. Techniki modelowania i dokumentowania procesów.
 16. Podejścia do rozwoju personelu.
 17. Cykl systematycznego szkolenia oraz jego znaczenie w rozwoju personelu.
 18. Model oceny efektywności szkoleń według Kirkpatricka.
 19. Znaczenie rozwoju personelu w kontekście funkcjonowania współczesnej organizacji.
 20. Metody ustalania wyniku finansowego.
 21. Kodeks etyczny a obowiązki księgowego.
 22. Główne składniki raportu rocznego spółki giełdowej.
 23. Strategie wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne.
 24. Istota i proces segmentacji rynków zagranicznych.
 25. Problemy prowadzenia badań marketingowych na rynkach zagranicznych.
 26. Kultura narodowa w kształtowaniu narzędzi marketingu na rynkach zagranicznych.
 27. Istota i rodzaje benchmarkingu.
 28. Zasady Lean Management.
 29. Cykl Deminga (PDCA).
 30. Rodzaje outsourcingu.
 1. Uppsalski model internacjonalizacji – charakterystyka, aktualność
 2. Inwestycje typu brownfield i greenfield – charakterystyka, występowanie w Europie tego typu inwestycji
 3. Procesy globalizacyjne – wpływ na sferę ekonomiczną i społeczną
 4. Zasoby strategiczne w procesie umiędzynaradawiania przedsiębiorstw
 5. Menedżeryzm – istota koncepcji, wpływ na decyzje o fuzjach i przejęciach
 6. Rola korporacji międzynarodowych w realizacji ekonomii społecznej i współdzielenia
 7. Wpływ rozwoju gospodarki cyfrowej na funkcjonowanie sektora nowoczesnych usług biznesowych (sektora dla biznesu)
 8. Centra finansowe świata – determinanty wyboru lokalizacji, potencjał rozwojowy, zagrożenia w funkcjonowaniu
 9. Teoria świata płaskiego Thomasa Friedmana – istota, założenia, ocena przydatności
 10. Fuzje i przejęcia – definicje, typy i różnice
 11. Znaczenie fuzji i przejęć dla rozwoju zewnętrznego organizacji
 12. Model 5 sił konkurencji (M.E. Portera) – charakterystyka, wpływ na decyzje o połączeniu z innymi podmiotami
 13. Nadzór korporacyjny – geneza, modele
 14. „Dobre Praktyki” korporacyjne spółek publicznych
 15. Finansowy i społeczny model korporacji
 16. Rola ekspatriacji w umiędzynarodawianiu przedsiębiorstw
 17. Wpływ kontekstu społeczno-kulturowego na zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych
 18. Globalna integracja a lokalne dopasowanie w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi
 19. Rola i znaczenie przywództwa w rozwoju organizacji międzynarodowych
 20. Władza w organizacji – pojęcie, źródła, formy w procesie zarządzania organizacją
 21. Koncepcje i modele kierowania w ramach podejścia systemowego w zarządzaniu
 22. Wpływ otoczenia na organizację – wrażliwość poszczególnych branż na ten wpływ
 23. Gospodarka w obiegu zamkniętym – istota, wpływ na proces produkcji
 24. Wpływ organizacji na otoczenie – formy i sposób pomiaru
 25. Polski model dyplomacji gospodarczej – ewolucja w okresie transformacji i aktualny stan
 26. Strategia dyplomacji gospodarczej Unii Europejskiej, założenia i główne elementy
 27. Protokół dyplomatyczny a savoir vivre i etykieta w biznesie
 28. Przesłanki determinujące realizację badań ilościowych i jakościowych
 29. Przesłanki decydujące o wyborze określonej metody badawczej w międzynarodowych badaniach społecznych
 30. Reguły obowiązujące w procesie przygotowania raportu po realizacji badań społecznych
 1. Przedstaw istotę projektu i zarządzania projektami
 2. Omów ewolucję zarządzania projektami
 3. Omów cykl życia projektu. Wskaż przykłady różnych cyklów życia projektu.
 4. Przedstaw problem oceny rezultatów projektu.
 5. Omów podstawowe dokumenty projektowe.
 6. Omów role projektowe w projektach kaskadowych i zwinnych.
 7. Wyjaśnij zalety i wady różnych sposobów umieszczenia zespołu projektowego w organizacji.
 8. Omów struktury zespołów projektowych.
 9. Przedstaw znaczenie i rodzaje przywództwa w projekcie.
 10. Omów fazy tworzenia i rozwoju zespołów projektowych.
 11. Przedstaw zasady i metody motywowania członków zespołów projektowych.
 12. Wyjaśnij pojęcie jakości projektu oraz jego rezultatów.
 13. Omów zasady zarządzania jakością w kontekście zarządzania projektem.
 14. Przedstaw najważniejsze metody zarządzania jakością w projekcie.
 15. Omów zasady zarządzania czasem w projekcie.
 16. Przedstaw podejścia do szacowania czasu i kosztu zadań w projekcie.
 17. Omów podstawowe metody harmonogramowania. Wyjaśnij różnice między nimi.
 18. Omów kategorie kosztów w projekcie.
 19. Omów metodę wartości wypracowanej.
 20. Przedstaw metody i techniki analizy efektywności projektu.
 21. Omów rolę komunikacji w projekcie.
 22. Przedstaw zasady i metody organizacji komunikacji wewnętrznej w projekcie.
 23. Przedstaw zasady i metody organizacji komunikacji zewnętrznej w projekcie.
 24. Przedstaw koncepcję zarządzania konfliktem.
 25. Przedstaw i porównaj tradycyjne oraz współczesne podejście do konfliktów.
 26. Omów podstawowe zasady negocjacji w projekcie.
 27. Przedstaw założenia metody Design Thinking.
 28. Omów metodykę foresightu.
 29. Przedstaw specyfikę zarządzania projektami eventowymi.
 30. Przedstaw i omów główne zadania kierownika projektu.
 1. Omów pojęcie interesariuszy w kontekście zarządzania projektami.
 2. Przedstaw typologie interesariuszy projektu.
 3. Omów zasady i etapy współpracy z interesariuszami.
 4. Przedstaw metody identyfikacji interesariuszy.
 5. Przedstaw metody współpracy w interesariuszami w trakcie projektu.
 6. Wyjaśnij pojęcie ryzyka i szans w projekcie.
 7. Omów proces zarządzania ryzykiem i szansami.
 8. Omów metody identyfikacji ryzyka i szans.
 9. Omów metody analizy ryzyka i szans.
 10. Omów planowanie reakcji na ryzyko i szanse w projekcie.
 11. Przedstaw sposoby monitorowania ryzyka i szans w projekcie.
 12. Przedstaw istotę podejścia procesowego. Odnieś ją do zarządzania projektem.
 13. Omów rodzaje procesów w projekcie.
 14. Omów podejścia do monitorowania projektu.
 15. Przedstaw koncepcje oceny dojrzałości zarządzania projektami.
 16. Porównaj najważniejsze metodyki tradycyjne.
 17. Porównaj najważniejsze metodyki zwinne.
 18. Porównaj przydatność metodyk tradycyjnych i zwinnych.
 19. Omów metody zarządzania zakresem projektów zwinnych.
 20. Omów metody planowania prac w projektach zwinnych.
 21. Omów metody monitorowania projektów zwinnych.
 22. Przedstaw problematykę zarządzania różnorodnością w zespole projektowym.
 23. Omów zasady organizacji zespołów wirtualnych w projektach.
 24. Przedstaw istotę zrównoważonego zarzadzania projektami.
 25. Przedstaw zasady etycznego kierowania projektem.
 26. Omów założenia zarządzania portfelem projektów.
 27. Przedstaw proces zarządzania portfelem projektów.
 28. Przedstaw organizację biura zarządzania projektami.
 29. Przedstaw podstawowe standardy zarządzania portfelem projektów.
 30. Przedstaw podejścia do monitorowania i kontroli portfela projektów.
 1. Rola doradztwa personalnego w ZZL
 2. Koncepcja ekspertowska i inicjatorska w doradztwie personalnym
 3. Zagrożenia dla pracowników w środowisku pracy
 4. Wykorzystanie innowacji społecznych w kształtowaniu warunków pracy
 5. Zewnętrzny marketing personalny – działania, efekty
 6. Marketing personalny – pojęcie, cele
 7. Planowanie zasobów ludzkich – pojęcie, cele, zakres
 8. Twarde i miękkie podejścia do planowania zasobów ludzkich
 9. Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna
 10. Metody selekcji pracowników
 11. Ocenianie pracowników – cele, metody, kryteria
 12. Uwarunkowania wdrożenia systemu oceniania
 13. Cykl uczenia się D. Kolba – charakterystyka, zastosowanie
 14. Metody szkolenia na stanowisku pracy i poza stanowiskiem pracy
 15. Cechy osobowości i predyspozycje pracownika wykonującego pracę zdalną
 16. Pozytywne i negatywne aspekty pracy zdalnej z perspektywy pracownika, pracodawcy i otoczenia.
 17. Zarządzanie zasobami ludzkimi – cele, proces
 18. Kontekst wewnętrzny i zewnętrzny zarządzania zasobami ludzkimi
 19. Role nowoczesnego działu HR
 20. Mobbing – pojęcie, przejawy, konsekwencje
 21. Grupy i zespoły w organizacji – różnice, zasady budowy, struktura wewnętrzna i efekty działania
 22. Konflikt w miejscu pracy – źródła, płaszczyzny, podmioty, techniki rozwiązywania
 23. Instrumenty zarządzania różnorodnością
 24. Dyskryminacja – pojęcie, przejawy, przeciwdziałanie
 25. Wartościowanie pracy – istota, metody
 26. Premiowanie pracowników – zasady, rodzaje
 27. Partycypacja bezpośrednia i przedstawicielska
 28. Znaczenie partycypacji w zarządzaniu
 29. Indywidualny i społeczny potencjał pracy
 30. Rynek pracy – funkcje, wyzwania

 

 1. Audyt personalny – cel, zakres
 2. Ryzyko personalne – źródła, metody oceny
 3. Controlling personalny – cele i narzędzia
 4. Badanie opinii w procesie budowania marki pracodawcy
 5. Metody promowania marki pracodawcy
 6. Utrata wizerunku pracodawcy – przyczyny, mechanizmy, konsekwencje
 7. Role i kompetencje coacha w procesie coachingu
 8. Coaching a mentoring – różnice i podobieństwa
 9. Zwartość zespołu – znaczenie, metody zwiększania
 10. Koncepcja ról w budowaniu zespołów
 11. Cele i obszary badań w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 12. Standaryzowane i niestandaryzowane techniki badań w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 13. Etyczne aspekty badań w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 14. Rola ekspatriacji w umiędzynarodawianiu przedsiębiorstw
 15. Kontekst społeczno-kulturowy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi
 16. Globalna integracja a lokalne dopasowanie w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi
 17. Etapy procesu strategicznego ZZL
 18. Strategia ogólna organizacji a strategia ZZL – model reaktywny, aktywny, interaktywny
 19. Nadzór korporacyjny w ZZL
 20. Technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 21. e-zzl – istota, zakres, efekty
 22. Determinanty systemu motywowania pracowników
 23. Instrumenty motywowania pracowników przez przełożonych
 24. Kariera subiektywna a obiektywna
 25. Zmieniająca się charakterystyka organizacji a kariera indywidualna
 26. Przestrzeń rozwoju kariery pracownika – istota, obszary
 27. Talent – ujęcia, znaczenie dla organizacji
 28. Proces rozwoju talentów – istota, specyfika
 29. Zarządzanie wynikami na poziomie jednostki – cele, etapy
 30. Czynniki determinujące efektywność pracy